หลักการเลือกบริษัทกำจัดแมลง

ข้อเสนอแนะวิธีเลือกบริษัทผู้ประกอบกิจการกำจัดปลวก และแมลง

  • 1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
  • 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุึรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • 3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
  • 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ถ้ามี)
  • 5. ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (กรม)สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ของการครอบครอง เพื่อป้องกันกำจัดปลวกและแมลง
  • 6. ใบผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
  • 7. ใบรับรองการเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา หรือสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย
  • 8. ใบประกาศนียบัตร การได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะุนำโรค
  • 9. ใบรับรองการผ่านมาตรฐานระบบงาน จากองค์กรที่เชื่อถือได้ (ถ้ามี)
  • 10. สารเคมีที่นำมาใช้ในการป้องกันกำจัดปลวก และแมลง ควรเป็นสารเคมีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และควรเป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม


 

 หมายเหตุ สารกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิดที่นำมาใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข จะต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) และคำแนะความปลอดภัย (SG)